Skip to main content

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Stejně jako řada jiných společností příležitostně shromažďujeme a používáme osobní údaje jednotlivců. V těchto informacích o ochraně osobních údajů vysvětlujeme:

 • účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme,
 • kategorie osobních údajů, které pro tyto účely shromažďujeme, a
 • způsob, jakým Vaše osobní údaje shromažďujeme.

Zároveň Vás chceme informovat o Vašich právech v souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, a jaké máte možnosti pro využití těchto práv.
Pokud chcete, můžete si pročíst celé informace postupně. Můžete také ale přeskočit přímo na kapitolu, která Vás zajímá, pokud kliknete na některý z níže uvedených nadpisů.

1. ÚVOD
2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME
4. JAK A PROČ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
5. SOUHLAS
6. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME
7. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
8. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
9. PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPU?
10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
11. PŘÍMÝ MARKETING
12. COOKIES
13. KONTAKT
14. AKTUALIZACE TOHOTO DOKUMENTU

V případě, že v tomto oznámení nenaleznete odpovědi na všechny své otázky, spojte se s námi prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

1. ÚVOD
V CSL Behring s.r.o. (dále jen „my“, „nás“ nebo „CSL Behring“) jsme se zavázali chránit Vaše soukromí. Když používáte naše internetové stránky, shromažďujeme určité informace, podle kterých Vás lze identifikovat (dále jen „osobní údaje“).

Společnost CSL Behring je „správcem údajů“ pro všechny osobní údaje, které shromažďujeme. To znamená, že odpovídáme za rozhodnutí o shromažďování a použití těchto osobních údajů. Také to znamená, že jsme povinni zodpovědět všechny Vaše otázky a řešit žádosti v souvislosti s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme.

Tyto informace o ochraně osobních údajů vysvětlují, jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme, když používáte naše internetové stránky. Dále vysvětlují, jaká práva máte v souvislosti se svými osobními údaji.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Když používáte naše internetové stránky, je možné, že o Vás budeme shromažďovat následující typy osobních údajů:

Kontaktní údaje: informace, které nám umožňují Vás kontaktovat, jako např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno/uživatelské jméno na sociálních sítích.

 • Demografické informace: informace o Vašem původu, které nám pomohou Vás lépe identifikovat, jako například pohlaví, státní příslušnost, datum narození.
 • Osobní údaje ve zprávách a oznámeních, které nám zasíláte: pokud nám prostřednictvím našich internetových stránek zašlete informace týkající se našich výrobků a služeb, například prostřednictvím oznamovacího formuláře pro podezření na vedlejší účinky, shromažďujeme osobní údaje, které ve zprávě uvedete.
 • Údaje o zdravotním stavu: pokud nám zašlete zdravotní údaje související s našimi výrobky nebo službami, budeme shromažďovat osobní údaje včetně zvláštních kategorií osobních údajů, které uvedete.
 • Záznamy o komunikaci s námi: pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů na našich internetových stránkách (e-mailem, telefonicky, prostřednictvím online formuláře nebo sociálních sítí (např. na Twitteru nebo Facebooku), je možné, že budeme uchovávat informace, které nám přitom poskytnete.
 • Jak používáte naše internetové stránky: shromažďujeme informace o stránkách, které navštívíte, a jak je používáte.
 • Lokační údaje: IP adresa Vašeho telefonu nebo počítače nám může poskytnout informaci o Vaší přibližné poloze, když se připojujete k našim internetovým stránkám (obvykle s přesností na úrovni státu nebo města).

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme osobní údaje z řady zdrojů. Mezi ně patří:

 • Přímo od Vás: osobní údaje získáváme přímo od Vás, když si u nás například založíte účet, koupíte zboží nebo služby, vyplníte náš formulář, zašlete oznámení nebo zprávu o našich výrobcích nebo službách nebo nás kontaktujete prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo s námi přímo komunikujete jiným způsobem (například prostřednictvím sociálních sítí).
 • Naše internetové stránky: shromažďujeme informace získané pozorováním toho, jak používáte naše internetové stránky.

4. JAK A PROČ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje pro účely uvedené v této tabulce:

 

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů obvykle zpracovávaných pro tento účel

Kontakt a komunikace s Vámi v souvislosti s naší společností, výrobky nebo službami

Všechny výše uvedené osobní údaje

Pokud nás oslovíte přímo s dotazem nebo stížností, použijeme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli odpovědět

Všechny výše uvedené osobní údaje

K revizi našich výrobků a služeb, hodnocení jejich bezpečnosti a funkce a k vývoji nových výrobků a služeb

Všechny výše uvedené osobní údaje

Pro online reklamu

Platební údaje, historie nákupů a účtu

Jak používáte naše internetové stránky

Pro realizaci průzkumu trhu

Kontaktní údaje

Demografické informace

Další osobní údaje související s prováděným průzkumem trhu

Pro přímý marketing

Kontaktní údaje

Demografické informace

Historie nákupů a účtu

Jak používáte naše internetové stránky

Případné osobní údaje, které nám poskytnete
v souvislosti s výrobky nebo službami, o které máte zájem

Pro jednotlivce, kteří oznamují podezření na vedlejší účinky

Kontaktní údaje

Údaje o zdravotním stavu

(Další informace o shromažďování a použití osobních údajů pro tento účel zpravidla poskytujeme prostřednictvím konkrétního oznámení o ochraně osobních údajů při podezření na vedlejší účinky)

 

Vaše osobní údaje používáme pouze v rozsahu, v jakém nám to dovoluje zákon. Nejčastěji je to tedy na základě níže uvedených zákonných důvodů pro použití Vašich osobních údajů.

 • Souhlas: v případě, že jste nám dali souhlas se shromažďováním a použitím Vašich osobních údajů.
 • Právní povinnost: pokud musíme splnit určitou právní povinnost. Například pokud jsme povinni oznamovat podezření na vedlejší účinky našich zdravotnických výrobků.
 • Životně důležitý zájem: v případě, že potřebujeme použít Vaše osobní údaje
  k ochraně Vašeho životně důležitého zájmu nebo životně důležitého zájmu třetí osoby. Například v případě, že Vám nebo třetí osobě hrozí závažné zdravotní riziko.
 • Veřejný zájem: v případě, že musíme Vaše osobní údaje použít ve veřejném zájmu.
 • Oprávněný zájem: v případě, že Vaše osobní údaje použijeme pro náš oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí osoby) a Vaše zájmy a práva nad tímto zájmem nepřevažují. To zahrnuje pečlivě uvážené konkrétní účely, které nám umožňují vylepšit námi poskytované služby, které podle našeho názoru zároveň slouží ve prospěch našich zákazníků a konečných příjemců. Dále to zahrnuje náš oprávněný zájem na hodnocení fungování našich výrobků a jejich bezpečnosti a plnění povinností stanovených v rámci odvětví nebo právními předpisy.

U zvláštních kategorií osobních údajů (jako jsou například zdravotní údaje) musíme mít dodatečný právní základ, abychom mohli takové údaje shromažďovat a používat. Nejčastěji je to tedy na základě níže uvedených zákonných důvodů pro použití Vašich osobních údajů.

 • Souhlas: v případě, že jste nám dali výslovný souhlas s použitím Vašich osobních údajů.
 • Životně důležitý zájem: v případě, že potřebujeme použít Vaše osobní údaje
  k ochraně Vašeho životně důležitého zájmu nebo životně důležitého zájmu třetí osoby a Vy nám k tomu nemůžete dát souhlas. Například v případě, že Vám nebo třetí osobě hrozí závažné zdravotní riziko.
 • Poskytování zdravotní péče: v případě, že potřebujeme Vaše osobní údaje pro poskytování zdravotní péče nebo léčbu.
 • Veřejný zájem: v případě, že musíme Vaše osobní údaje použít ve veřejném zájmu, jako například k ochraně proti závažnému ohrožení zdraví, nebo pro zajištění vysokého standardu našich zdravotnických výrobků a související zdravotní péče.

5. SOUHLAS

Za určitých okolností, kdy je právním základem pro používání osobních údajů Váš souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání nebude do té doby provedené zpracování nezákonné.

Svůj souhlas můžete odvolat tak, že se s námi spojíte na níže uvedených kontaktech.

6. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření, abychom zabránili tomu, že se Vaše osobní údaje náhodou ztratí nebo budou neoprávněně použity, zobrazeny, pozměněny nebo zpřístupněny.

Dále omezujeme přístup k Vašim osobním údajům ze strany našich zaměstnanců a dodavatelů služeb na osoby, které přístup potřebují, aby mohly vykonávat svou práci nebo nám poskytovat služby. Tyto osoby budou používat Vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů a jsou povinny zachovávat ve vztahu k Vašim osobním údajům mlčenlivost.

Zavedli jsme postupy pro řešení podezření na narušení zabezpečení osobních údajů a budeme Vás a příslušné úřady informovat o případných porušeních v souladu
s požadavky zákona.

7. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který je shromažďujeme, včetně účelu splnění případné zákonné nebo oznamovací povinnosti.

Abychom stanovili příslušnou lhůtu pro uchovávání osobních údajů, zvažujeme rozsah, povahu a citlivost Vašich osobních údajů, potenciální riziko škody v důsledku jejich neoprávněného použití nebo zpřístupnění, účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jiným způsobem, a příslušné požadavky právních předpisů.

V některých případech můžeme Vaše osobní údaje anonymizovat tak, aby nadále nemohly být spojovány s Vaší osobou; v tom případě můžeme tyto údaje nadále používat bez dalšího vztahu k Vám.

8. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Je možné, že budeme osobní údaje sdílet s následujícími subjekty:

 • Naši zaměstnanci – naši zaměstnanci budou mít přístup k Vašim osobním údajům, ale pouze pokud je to nezbytné pro výkon jejich práce.
 • Společnosti v rámci naší skupiny – aby Vám mohly poskytovat služby.
 • Další dodavatelé služeb a poradci – například společnosti, které nám poskytují IT podporu, pomáhají nám analyzovat údaje, které uchováváme, zpracovávat platby, komunikovat s našimi zákazníky, poskytují nám právní nebo finanční poradenství a pomáhají nám poskytovat Vám služby.
 • Státní úřady nebo regulační orgány – pokud máme zákonnou povinnost s nimi osobní údaje sdílet nebo napomáhat při jejich vyšetřování nebo podnětech, to se týká i příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů a orgánů regulujících zdravotní péči. Tyto subjekty mohou osobní údaje používat pro vlastní účely a na takové použití se budou vztahovat jejich vlastní informace o ochraně osobních údajů, které zpracovávají.

Osobní údaje nezpřístupňujeme, s výjimkou: výše uvedených případů, v případě zákonné povinnosti je zpřístupnit, nebo pokud musíme informace sdílet, abychom pomohli při vyšetřování a prevenci trestné činnosti. Třetím osobám můžeme poskytovat statistické informace a analýzy, ale před jejich zpřístupněním zajistíme, že se bude jednat o agregované informace, ze kterých nelze nikoho identifikovat.

9. PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPU?

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely stanovené v tomto oznámení, je možné, že je předáme třetím osobám nebo společnostem v rámci naší skupiny, které sídlí mimo EU nebo EHS (dále jen „Evropa“).
Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, budeme osobní údaje předávat do zemí mimo Evropu pouze v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Pro to je nezbytné, aby platila některá
z následujících podmínek:

 • Evropská komise rozhodla, že takové země zajišťují odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů (v souladu s článkem 45 Nařízení GDPR),
 • k předání došlo na základě poskytnutí vhodných záruk (v souladu s článkem 46 Nařízení GDPR),
 • k předání došlo na základě závazných podnikových pravidel (v souladu s článkem 47 Nařízení GDPR), nebo
 • k předání došlo na základě výjimky z omezení Nařízení GDPR o předávání osobních údajů mimo rámec EU (v souladu s článkem 49).

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Za určitých okolností jste oprávněni:

 • Žádat přístup ke svým osobním údajům. Na základě tohoto práva si můžete vyžádat kopii osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme, a zkontrolovat, že je zpracováváme zákonným způsobem.
 • Žádat opravu osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme. Na základě tohoto práva můžete žádat opravu neúplných nebo nesprávných osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme.
 • Žádat výmaz svých osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete žádat, abychom smazali nebo odstranili osobní údaje, u kterých neexistuje důvod, abychom je nadále zpracovávali. Dále máte právo žádat, abychom smazali nebo odstranili Vaše osobní údaje, u kterých jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže).
 • Podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a ve Vašem konkrétním případě existuje důvod, pro který chcete vznést námitku proti zpracování založeném na takovém základě. Můžete také vznést námitku proti oslovování prostřednictvím přímého marketingu.
 • Žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete žádat, abychom pozastavili zpracování osobních údajů o Vaší osobě na základě konkrétních okolností, například pokud chcete, abychom zpracování omezili po dobu řešení správnosti osobních údajů.
 • Žádat předání osobních údajů, které jste nám poskytli, přímo Vám nebo třetí osobě.
 • Žádat, abyste nebyli předmětem automatizovaného rozhodování. Automatizované rozhodování a profilování používáme pro naše online operace pouze v omezených případech.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím „CSL portálu pro práva jednotlivce“ (CSL rights portal) na: https://privacyinfo.csl.com

Vždy nás také můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení. Budeme se snažit Vám pomoci, kdykoli si budete přát uplatnit svá práva, ale v určitých případech můžeme ze zákonem stanovených důvodů Vaši žádost zamítnout.

Bezodkladně prověříme každou zaslanou žádost a odpovíme Vám do měsíce od zaslání žádosti. Tuto lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce, pokud to bude nutné, abychom mohli řádně odpovědět (např. pokud bude složité žádost zpracovat a budeme potřebovat více času), ale vždy Vás budeme o důvodech zdržení informovat.

Pokud se rozhodneme na základě žádosti nejednat, budeme Vás informovat o důvodech.
V případě, že nebudete souhlasit s rozhodnutím týkajícím se žádosti nebo budete přesvědčeni, že porušujeme předpisy na ochranu osobních údajů v rámci Evropy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

11. PŘÍMÝ MARKETING

Pokud jste zdravotnický pracovník nebo dodavatel zdravotnických služeb, můžeme Vás v závislosti na marketingových preferencích, které nám oznamujete v okamžiku shromáždění Vašich osobních údajů, případně kontaktovat poštou, telefonicky nebo elektronicky a poskytovat informace o našich výrobcích a službách. Z tohoto odběru se můžete odhlásit volbou, kterou Vám zašleme v rámci naší zprávy, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení.

12. COOKIES

Při používání našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o tom, jak je používáte, prostřednictvím souborů cookies.

Soubor cookie je malý textový soubor, který obsahuje malé množství informací přenášených do zařízení, na kterém si webové stránky prohlížíte, aby mohly rozpoznat a zapamatovat si Vaše zařízení.

Můžeme používat soubory cookies a další podobné technologie, například web beacons a dočasné meziukládání, abychom shromažďovali informace o aktivitě na našem webu, Vašem prohlížeči a zařízení. Tato data nám pomáhají budovat profil uživatelů našich webových stránek. Některé z těchto údajů budou agregované nebo statistické, což znamená, že nebudeme schopni Vás identifikovat individuálně. Pokud jste přihlášeni k účtu na naší webové stránce, mohou být s tímto účtem některé informace přidruženy.

Pokud chcete, můžete soubory cookies odstranit nebo odmítnout prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení. Odmítnutí nebo odstranění souborů cookies však může ovlivnit dostupnost a funkčnost našich služeb.

Další informace o tom, jak změnit nastavení cookies v prohlížeči, naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

13. KONTAKT

Pokud budete mít dotazy ke způsobu zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit svá práva, prosím, kontaktujte nás na: privacy@cslbehring.com

Nebo prostřednictvím CSL portálu pro práva jednotlivce: https://privacyinfo.csl.com/ 

14. AKTUALIZACE TOHOTO DOKUMENTU

Tento dokument můžeme podle potřeby aktualizovat, abychom zohlednili změny
v postupu zpracování osobních údajů (např. pokud zavedeme nový systém nebo postup, který bude obsahovat nový způsob zpracování osobních údajů), nebo abychom upřesnili informace v informacích obsažené. Změny budou vždy v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali případné aktualizace tohoto dokumentu; o jeho změnách nebo o způsobu použití Vašich osobních údajů Vás nicméně budeme informovat přímo, pokud tak stanoví zákon.

 

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: [01/02/19]