Skip to main content

Zásady zpracování osobních údajů zdravotnických odborníků

Závazkem společnosti CSL Behring s.r.o., která je součástí skupiny společností CSL Behring, je zachraňovat životy pomocí nejnovějších technologií. Skupina společností CSL Behring se tak postupně stala globální lídrem v oblasti biotechnologií, jehož kroky se řídí stále stejným závazkem zachraňovat a zlepšovat životy lidí. Nabízíme nejširší spektrum kvalitních plazmatických a rekombinantních léčiv v našem oboru.

V rámci naší obchodní činnosti běžně získáváme při interakci s Vámi, zdravotnickými odborníky, Vaše osobní údaje.

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů zdravotnických odborníků (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme:

 • účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme,
 • kategorie osobních údajů, které pro tyto účely shromažďujeme, a
 • způsob, jakým Vaše osobní údaje shromažďujeme.

Zároveň Vás chceme informovat o Vašich právech, která máte v souvislosti s dále uvedeným zpracováním osobních údajů, a také o možnostech uplatnění těchto práv.
Pokud chcete, můžete si pročíst celé Zásady postupně. Můžete ale také přeskočit přímo na kapitolu, která Vás zajímá, pokud kliknete na některý z níže uvedených nadpisů.

Podmínky ochrany osobních údajů, které zpracováváme, když používáte naše internetové stránky, blíže uvádí Informace o ochraně osobních údajů na internetových stránkách, které jsou dostupné na našich internetových stránkách.

1. ÚVOD

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JEJICH ZDROJE

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

5. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

6. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU?

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

8. KONTAKT

9. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

V případě, že v těchto Zásadách nenaleznete odpovědi na všechny své otázky, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad.

1. ÚVOD

Ve společnosti CSL Behring s.r.o., se sídlem a adrese Vyskočilova 2a/1461, Praha 4, 140 00 Česká Republika (dále jen „my“, „nás“ nebo „CSL Behring“) jsme zavázáni k zajištění důvěrnosti osobních údajů, které zpracováváme, a při tom respektujeme práva na ochranu soukromí jednotlivců. V rámci naší obchodní činnosti běžně získáváme zejména při interakci s Vámi, jakožto zdravotnickými odborníky, informace týkající se Vaší osoby, které Vás přímo či nepřímo identifikují (dále jen „osobní údaje“).

Společnost CSL Behring je správcem všech dále uvedených osobních údajů, které zpracovává v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). To znamená, že odpovídáme za rozhodnutí o shromažďování a použití těchto osobních údajů. Také to znamená, že jsme povinni zodpovědět všechny Vaše otázky a řešit žádosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JEJICH ZDROJE

Při obchodní interakci přímo s Vámi a dále také z relevantních veřejně dostupných zdrojů, které se bezprostředně týkají Vaší odborné činnosti, jako je například Vaše vlastní webová prezentace, zákonné veřejné rejstříky a také veřejné evidence členů profesních organizací budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: informace, které nám umožňují Vás kontaktovat, jako je zejména Vaše jméno, adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa;
 • Informace týkající se Vašeho vzdělání a odborné činnosti: informace o Vašem vzdělání, členství v profesní organizaci, odborné specializaci a záznamy o Vašich vědeckých, výzkumných, přednáškových a publikačních aktivitách;
 • Záznamy o interakcích se zástupci naší společnosti: četnost a bližší informace o Vaší obchodní komunikaci se zástupci naší společnosti včetně evidence udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, záznamy o účasti v průzkumech a hodnocení našich výrobků a služeb;
 • Podrobnosti elektronické komunikace: informace o Vašich základních uživatelských preferencích při využívání online nástrojů pro komunikaci s námi včetně elektronické pošty a dále také údaje o zařízeních využívaných pro takovou komunikaci včetně tzv. síťových identifikátorů;

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění konkrétního účelu, a to na základě tomu odpovídajícího právního základu.

Právním základem zpracování Vašich kontaktních údajů a základních informací, které se týkají Vaší odborné činnosti je oprávněný zájem společnosti CSL Behring (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), aby vůbec mohla ověřit Váš případný zájem o bližší seznámení s výrobky a službami naší společnosti, navázat s Vámi bližší obchodní vztah, informovat Vás o podmínkách zpracování osobních údajů a případně získat Váš souhlas s dalším zpracováním osobních údajů.

Právním základem zpracování všech výše uvedených kategorií osobních údajů pro účely poskytování informací a realizace přímého marketingu ohledně výrobků a služeb společnosti CSL Behring, a to včetně zasílání elektronických obchodních sdělení, je Váš dobrovolný a informovaný souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním a ani provádění zpracování, které je nezbytné pro dodržení zákonných povinností CSL Behring, splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a pro případné prokázání předchozího udělení souhlasu.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom zabránili zejména ztrátě či neoprávněnému použití, zobrazení, pozměnění nebo zpřístupnění Vašich osobních údajů.

Dále omezujeme přístup k Vašim osobním údajům ze strany našich zaměstnanců a externích dodavatelů služeb na osoby, které přístup potřebují, aby mohly vykonávat svou práci nebo nám poskytovat potřebné služby, jako např. zajišťování marketingové a IT podpory. Tyto osoby budou používat Vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů a jsou povinny zachovávat ve vztahu k Vašim osobním údajům mlčenlivost.

Zavedli jsme také postupy pro řešení podezření na porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s požadavky GDPR.

5. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu budeme uchovávat pouze po omezenou dobu, a to maximálně po dobu, kdy budeme mít důvodně za to, že jsou tyto údaje stále relevantní pro uvedený účel a Vy budete stále zdravotnickým odborníkem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat až do Vašeho případného odvolání tohoto souhlasu, nebo jen do okamžiku, kdy budeme mít důvodně za to, že již nejste zdravotnickým odborníkem.

V některých případech můžeme Vaše osobní údaje anonymizovat tak, aby nadále nemohly být spojovány s Vaší osobou. V takovém případě můžeme tyto údaje nadále používat bez dalšího vztahu k Vám a také je případně předávat třetím osobám. Třetím osobám sice můžeme poskytovat statistické informace a analýzy, ale před jejich zpřístupněním vždy zajistíme, že se bude jednat o agregované informace, ze kterých nelze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

6. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU?

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely stanovené v těchto Zásadách, je možné, že je předáme třetím osobám nebo společnostem v rámci skupiny společností CSL Behring, které sídlí mimo EU.

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, budeme osobní údaje předávat do zemí mimo EU pouze v souladu s GDPR a v takovém případě vždy zajistíme, aby k takovému předání došlo na základě poskytnutí vhodných záruk dle GDPR.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů máte v rozsahu blíže stanovené GDPR právo:

 • Žádat přístup ke svým osobním údajům. Na základě tohoto práva si můžete vyžádat kopii osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme, a zkontrolovat, že je zpracováváme zákonným způsobem.
 • Žádat opravu osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme. Na základě tohoto práva můžete žádat opravu neúplných nebo nesprávných osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme.
 • Žádat výmaz svých osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete žádat, abychom smazali nebo odstranili osobní údaje, u kterých neexistuje důvod, abychom je nadále zpracovávali.
 • Podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo pro zajišťování přímého marketingu.
 • Žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete žádat, abychom pozastavili zpracování osobních údajů o Vaší osobě na základě konkrétních okolností, například pokud chcete, abychom zpracování omezili po dobu řešení správnosti osobních údajů.
 • Žádat přenesení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo Vám nebo třetí osobě.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím „CSL portálu pro práva jednotlivce“ (CSL rights portal) na: https://privacyinfo.csl.com

Vždy nás také můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad. Budeme se snažit Vám pomoci, kdykoli si budete přát uplatnit svá práva, ale v určitých případech můžeme ze zákonem stanovených důvodů Vaši žádost zamítnout.

Bezodkladně prověříme každou zaslanou žádost a odpovíme Vám nejpozději do měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce, pokud to bude nutné, abychom mohli řádně odpovědět (např. pokud bude složité žádost zpracovat a budeme potřebovat více času), ale vždy Vás budeme o důvodech případného zdržení informovat.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. KONTAKT

Pokud budete mít dotazy ke způsobu zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit svá práva, prosím, kontaktujte nás adresa sídla naší společnosti nebo ideálně na: privacy@cslbehring.com Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím CSL portálu pro práva jednotlivce: https://privacyinfo.csl.com/

9. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Tyto Zásady můžeme podle potřeby aktualizovat, abychom zohlednili změny

v postupu zpracování osobních údajů (např. pokud zavedeme nový systém nebo postup, který bude obsahovat nový způsob zpracování osobních údajů), nebo abychom upřesnili informace obsažené v těchto Zásadách. Změny budou vždy v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali případné aktualizace těchto Zásad. O jejich změnách nebo o změně způsobu použití Vašich osobních údajů Vás nicméně budeme informovat přímo, pokud tak stanoví zákon.

 

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: [14/04/20]