Skip to main content

Podmínky používání

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ PLATÍ PRO KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA TĚCHTO STRÁNEK.

Používáním těchto Webových stránek souhlasíte s ustanoveními nejnovějšího znění těchto Podmínek používání. Přečtěte si prosím naše Pravidla ochrany soukromí, abyste chápali, jakým způsobem může společnost CSL Behring používat a poskytovat vaše osobní údaje Váš přístup na tyto webové stránky je podmíněn přijetím a dodržováním podmínek, upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti obsažených na této stránce a na jiných místech webových stránek.

Společnost CSL Behring si vyhrazuje právo jakákoliv ustanovení těchto Podmínek používání kdykoliv a bez předchozího oznámení doplnit, vymazat či upravit. Používáním těchto Webových stránek s tímto právem souhlasíte, přičemž zároveň souhlasíte se zněním Podmínek používání platným v době, kdy tyto Webové stránky používáte. Na konci těchto Podmínek používání je uvedeno datum jejich poslední aktualizace.

Informace o stránkách

Jako vedoucí farmaceutická společnost, jejíž činnost je založena na inovacích, je cílem společnosti CSL Behring hrát významnou roli ve zlepšování kvality života. Tyto stránky vám poskytují informace o společnosti CSL Behring, jejích dceřiných společnostech na celém světě a související informace z daného sektoru. Pro snadnější používání těchto stránek vám poskytujeme informace přizpůsobené konkrétnímu účelu vaší návštěvy – ať jste zde jako pacient, zdravotnický odborník, investor nebo potenciální zaměstnanec.

CHTĚLI BYCHOM VÁS UPOZORNIT, ŽE ŽÁDNÉ INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEJSOU PREZENTOVÁNY S CÍLEM POSKYTOVAT LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ ČI POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CSL BEHRING, ANI BY NEMĚLY BÝT TAKTO VNÍMÁNY.

Informace společnosti CSL Behring uvedené na těchto Webových stránkách jsou určeny pouze pro obecné vzdělávací a informativní účely. Tyto informace nemají nahrazovat poradenství, léčbu či doporučení zdravotnických odborníků. Je důležité, abyste dodržovali pokyny svého lékaře a jiných zdravotnických odborníků s ohledem na jednotlivé potřeby v oblasti léčby a zdravotní péče. Použití jakýchkoliv léčivých přípravků, o kterých informují tyto Webové stránky, prosím konzultujte se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem. Společnost CSL Behring se nezabývá poskytováním lékařského poradenství či služeb.

Žádné záruky

SPOLEČNOST CSL BEHRING SE SNAŽÍ ZACHOVÁVAT SPRÁVNOST A AKTUÁLNOST TĚCHTO STRÁNEK. OBSAH V RÁMCI TĚCHTO STRÁNEK JE VŠAK POSKYTOVÁN BEZ ZÁRUK. SPOLEČNOST CSL BEHRING TEDY NEGARANTUJE, ŽE OBSAH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JE ÚPNÝ ČI PŘESNÝ. SPOLEČNOST CSL BEHRING ROVNĚŽ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV CHYBY, OPOMENUTÍ NEBO NEDOSATTKY V TOMTO OBSAHU.

SPOLEČNOST CSL BEHRING NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ / NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH, POKUD JDE O PŘESNOST, ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, SPOLEHLIVOST, RESP. O PLYNULOST ČI BEZCHYBNOST POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK. NÁVŠTĚVNÍCI NESOU ODPOVĚDNOST ZA OVĚŘENÍ JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ DŘÍVE, NEŽ BUDOU NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ JEDNAT, PŘIČEMŽ NÁVŠTĚVNÍCI TĚCHTO STRÁNEK POUŽÍVAJÍ TYTO STRÁNKY VÝHRADNĚ NA SVÉ RIZIKO. SPOLEČNOST CSL BEHRING NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE JAKÉKOLI SOUBORY ZÍSKANÉ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM JSOU PROSTY POČÍTAČOVÝCH VIRŮ NEBO JINÝCH ZÁVAD. VEŠKERÉ TAKOVÉ SOUBORY JSOU POSKYTOVÁNY A MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY NA ZÁKLADĚ TOHO, ŽE UŽIVATEL PŘIJÍMÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ŠKODU NEBO JINÝ NÁSLEDEK, KTERÝ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ TĚCHTO SOUBORŮ.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST CSL BEHRING ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI VŮČI JAKÉKOLI OSOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ JEDNÁNÍ TÉTO OSOBY PŘI PŘÍSTUPU K OBSAHU OBSAŽENÉMU NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, JEHO STAHOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚJ, AŤ UŽ BYLO ZPŮSOBENO NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI CSL BEHRING NEBO JINAK. SPOLEČNOST CSL BEHRING V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍCH NEBO JINÝCH ZISKŮ, VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI OBSAHU OBSAŽENÉHO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, AŤ UŽ BYLY ZPŮSOBENY NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI CSL BEHRING NEBO JINAK.

Odkazy na jiné stránky

Pro větší pohodlí návštěvníků společnost CSL Behring poskytuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazované webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti CSL Behring a společnost CSL Behring neodpovídá za obsah odkazovaných webových stránek ani za hypertextové odkazy obsažené na odkazovaných webových stránkách. Společnost CSL Behring nenese odpovědnost za externí obsah či za důsledky využití takovéhoto obsahu některým z našich návštěvníků. Návštěvníci takovýchto webů třetích stran k daným stránkám tedy přistupují a dané stránky používají na své vlastní nebezpečí. Existence příslušných odkazů v žádném případě neznamená a neměla by znamenat, že společnost CSL Behring schvaluje či podporuje případné materiály na jakýchkoliv jiných stránkách. Společnost CSL Behring tímto výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s přístupem na takovéto stránky.

Pokud na tyto webové stránky odkazujete ze svých vlastních webových stránek, musíte odkazovat přímo na domovskou stránku těchto webových stránek, nikoli na jakoukoli jinou stránku v rámci těchto webových stránek.

Komunity

Společnost CSL Behring očekává, že účastníci jakýchkoliv fór pro diskuze v rámci těchto stránek budou dodržovat obecná pravidla komunikace, např. vzájemný respekt k ostatním účastníkům. Návštěvníci nesmí šířit či publikovat žádné urážlivé, hanlivé, neslušné, pomlouvačné či obscénní materiály nebo jakékoliv materiály, které by narušovaly duševní vlastnictví, soukromí či jiná práva třetích stran. Přečtěte si naše Pokyny pro komunitu sociálních médií.

Duševní vlastnictví

Chtěli bychom vás upozornit, že společnost CSL Behring vždy uplatňuje svá práva duševního vlastnictví v maximálním rozsahu přípustném dle platných právních předpisů, a to včetně sankcí trestněprávní povahy. Ochranné známky, loga a ochranné známky pro služby (společně dále jen „Ochranné známky“), které jsou použity na těchto stránkách, představují Ochranné známky, jež společnost CSL Behring vlastní nebo používá na základě licence, Nic z toho, co je obsaženo na těchto webových stránkách, nelze vykládat jako licenci nebo jakékoli právo na používání ochranné známky zobrazené na těchto webových stránkách bez výslovného písemného souhlasu společnosti CSL Behring. Naše Webové stránky obsahují určitý obsah, a to zejména včetně textových, zvukových, obrazových či jiných materiálů nebo součástí. Takovýto obsah zobrazený v rámci našich Webových stránek nebo jejich prostřednictvím podléhá autorskému právu jako kolektivní dílo a/nebo kompilace dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv v oblasti autorského práva, vlastní je tedy společnost CSL Behring, není-li uvedeno jinak.

Obsah můžete reprodukovat jako celek nebo jeho části pouze v případě, že reprodukce není určena pro veřejné nebo komerční účely; a zachováte veškerý obsah v neporušené podobě a ve stejné formě, v jaké je prezentován na těchto webových stránkách (včetně všech upozornění na autorská práva, ochranné známky a další vlastnická práva).

Povinnosti návštěvníků v oblasti bezpečnosti

V některých případech mohou mít návštěvníci těchto stránek povinnost zaregistrovat se nebo získat heslo, a to před samotným přístupem k určitým materiálům či službám poskytovaným těmito stránkami. Pokud tomu tak je, mají daní návštěvníci povinnost zajistit důvěrnost registračních údajů a hesel. Návštěvníci pak nesou odpovědnost za veškeré použití takovýchto hesel – ať již bylo z jejich strany autorizováno či nikoliv. Návštěvníci jsou povinni neprodleně informovat společnost CSL Behring, pokud dojde k jakémukoliv neoprávněnému použití či poskytnutí takovýchto hesel nebo mají v této souvislosti jakékoliv podezření.

Platné právní předpisy

Tyto Všeobecné podmínky se řídí, vykládají a vymáhají v souladu se zákony České republiky. Veškeré spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s používáním těchto webových stránek podléhají výlučné jurisdikci českých soudů.

Tyto webové stránky jsou přístupné na celém území České republiky. Společnost CSL Behring neprohlašuje, že obsah těchto webových stránek je v souladu se zákony jakékoli jiné země. Pokud na tyto webové stránky přistupujete z jiné země než České republiky, jste zodpovědní za to, že váš přístup k obsahu obsaženému na těchto webových stránkách, jeho stahování, používání nebo spoléhání se na něj je v souladu se všemi zákony v místě, kde se nacházíte.

Ochrana osobních údajů

Při návštěvě těchto webových stránek nebude společnost CSL Behring shromažďovat vaše osobní údaje, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně. Další informace týkající se postupů společnosti CSL Behring při nakládání s informacemi naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti CSL Behring.

Když navštívíte tyto webové stránky nebo z nich stahujete informace, poskytovatel internetových služeb společnosti CSL Behring pořídí záznam o vaší návštěvě a zaznamená vaši internetovou adresu, název domény (pokud je to relevantní), datum a čas vaší návštěvy webových stránek, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí webové stránky, které jste navštívili, a typ prohlížeče, který používáte. Tyto informace se používají pouze pro statistické účely a pro účely vývoje webových stránek.

Měli byste si také uvědomit, že prostřednictvím souborů „cookies“ mohou být automaticky shromažďovány anonymní informace a údaje. Soubory cookies jsou části informací, které webová stránka může použít k rozpoznání opakovaného používání, usnadňují uživatelům přístup na webovou stránku a její používání a umožňují webové stránce sledovat chování při používání a sestavovat souhrnné údaje, které umožní zlepšování obsahu a cílenou reklamu. Používání souborů cookies je standardní a zjistíte, že je používá většina webových stránek. Většina internetových prohlížečů je předem nastavena tak, aby soubory cookies přijímala. Pokud si přejete soubory cookies nepřijímat, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookies odmítal nebo aby vás na jejich používání upozornil.

Poslední aktualizace: únor 2024