Skip to main content

Podmínky používání

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ PLATÍ PRO KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA TĚCHTO STRÁNEK.

Používáním těchto Webových stránek souhlasíte s ustanoveními nejnovějšího znění těchto Podmínek používání. Přečtěte si prosím naše Pravidla ochrany soukromí, abyste chápali, jakým způsobem může společnost CSL Behring používat a poskytovat vaše osobní údaje. S výjimkou ustanovení jakýchkoliv jiných prohlášení o vyloučení odpovědnosti, pravidel, podmínek používání nebo jiných oznámení na těchto Webových stránkách představují tyto Podmínky používání a Pravidla ochrany soukromí úplnou dohodu mezi vámi a společností CSL Behring s ohledem na vaše používání těchto Webových stránek. Mohou se na vás však vztahovat dodatečné podmínky, které mohou případně platit, pokud použijete konkrétní služby či otevřete konkrétní materiály v rámci určitých oblastí těchto Webových stránek, případně pokud prostřednictvím odkazu z těchto Webových stránek přejdete na jiné stránky (v takovémto případě byste si měli prostudovat podmínky používání a pravidla ochrany soukromí daných stránek, přičemž je nutné tyto podmínky a pravidla posuzovat samostatně a odděleně od Podmínek používání a Pravidel ochrany soukromí společnosti CSL Behring).

Společnost CSL Behring si vyhrazuje právo jakákoliv ustanovení těchto Podmínek používání kdykoliv a bez předchozího oznámení doplnit, vymazat či upravit. Používáním těchto Webových stránek s tímto právem souhlasíte, přičemž zároveň souhlasíte se zněním Podmínek používání platným v době, kdy tyto Webové stránky používáte. Na konci těchto Podmínek používání je uvedeno datum jejich poslední aktualizace.

Informace o stránkách 
Jako vedoucí farmaceutická společnost, jejíž činnost je založena na inovacích, je cílem společnosti CSL Behring hrát významnou roli ve zlepšování kvality života. Tyto stránky vám poskytují informace o společnosti CSL Behring, jejích dceřiných společnostech na celém světě a související informace z daného sektoru. Pro snadnější používání těchto stránek vám poskytujeme informace přizpůsobené konkrétnímu účelu vaší návštěvy – ať jste zde jako pacient, zdravotnický odborník, investor nebo potenciální zaměstnanec. 

CHTĚLI BYCHOM VÁS UPOZORNIT, ŽE ŽÁDNÉ INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEJSOU PREZENTOVÁNY S CÍLEM POSKYTOVAT LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ ČI POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CSL BEHRING, ANI BY NEMĚLY BÝT TAKTO VNÍMÁNY. 

Informace společnosti CSL Behring uvedené na těchto Webových stránkách jsou určeny pouze pro obecné vzdělávací a informativní účely. Tyto informace nemají nahrazovat poradenství, léčbu či doporučení zdravotnických odborníků. Je důležité, abyste dodržovali pokyny svého lékaře a jiných zdravotnických odborníků s ohledem na jednotlivé potřeby v oblasti léčby a zdravotní péče. Použití jakýchkoliv léčivých přípravků, o kterých informují tyto Webové stránky, prosím konzultujte se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem. Společnost CSL Behring se nezabývá poskytováním lékařského poradenství či služeb.

Rozsah použití
S výjimkou případů, kdy si návštěvníci těchto stránek stáhnou jednu kopii stránek pro informativní, nekomerční účely, nesmí být žádný obsah těchto stránek kopírován, stahován či uchováván pro žádné jiné účely, ani nesmí být takovýto obsah dále poskytován žádným stranám či za žádným jiným účelem bez výslovného písemného souhlasu společnosti CSL Behring. Společnost CSL Behring je oprávněna kdykoliv a bez předchozího oznámení – s uvedením či bez uvedení důvodu – omezit či ukončit používání těchto stránek či přístup k těmto stránkám ze strany určitého návštěvníka.

Žádné ručení či záruky

Žádné záruky

SPOLEČNOST CSL BEHRING SE SNAŽÍ ZACHOVÁVAT AKTUÁLNOST TĚCHTO STRÁNEK. OBSAH V RÁMCI TĚCHTO STRÁNEK JE VŠAK POSKYTOVÁN BEZ ZÁRUK JAKÉKOLIV POVAHY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH, A TO ZEJMÉNA VČETNĚ PŘÍPADNÝCH IMPLICITNÍCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI A SOULADU. OBSAH V RÁMCI TĚCHTO STRÁNEK JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. SPOLEČNOST CSL BEHRING NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ / NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH, POKUD JDE O PŘESNOST, ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, SPOLEHLIVOST, RESP. O PLYNULOST ČI BEZCHYBNOST POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK. NÁVŠTĚVNÍCI NESOU ODPOVĚDNOST ZA OVĚŘENÍ JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ DŘÍVE, NEŽ BUDOU NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ JEDNAT, PŘIČEMŽ NÁVŠTĚVNÍCI TĚCHTO STRÁNEK POUŽÍVAJÍ TYTO STRÁNKY VÝHRADNĚ NA SVÉ RIZIKO. NÁVŠTĚVNÍCI ROVNĚŽ NESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘIJETÍ VŠECH NEZBYTNÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ, ABY ZAJISTILI, ŽE PŘÍPADNÝ ZÍSKANÝ OBSAH NEBUDE OBSAHOVAT VIRY. POKUD PRÁVNÍ PŘEDPISY URČITÉHO STÁTU OMEZUJÍ ČI LIMITUJÍ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, NEMUSÍ BÝT V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATNÁ.

Omezení odpovědnosti 

SPOLEČNOST CSL BEHRING VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST – V DŮSLEDKU SMLOUVY NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ ČI PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI – ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, AŤ JIŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ ČI ZVLÁŠTNÍ, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K TĚMTO STRÁNKÁM A JEJICH OBSAHU, V DŮSLEDKU JEJICH POUŽÍVÁNÍ, PŘÍPADNĚ ZA ŠKODY S TÍMTO PŘÍSTUPEM ČI POUŽÍVÁNÍM JAKKOLIV SOUVISEJÍCÍ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST CSL BEHRING BYLA O MOŽNÉM VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA ČI NIKOLIV. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZEJMÉNA ZAHRNUJE PŘÍPADY, KDY SE JAKÁKOLIV STRANA BUDE SPOLÉHAT NA JAKÝKOLIV OBSAH, KTERÝ BUDE ZÍSKÁN PŘÍMO ČI NEPŘÍMO POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK, STEJNĚ JAKO ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VIRŮ, PŘERUŠENÍ TELEKOMUNIKAČNÍHO SPOJENÍ SE STRÁNKAMI, RESP. V DŮSLEDKU PRODLENÍ, CHYB ČI VYNECHÁNÍ PŘENOSU SMĚREM K NÁVŠTĚVNÍKŮM / OD NÁVŠTĚVNÍKA, A TO V DŮSLEDKU KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEDBALOSTI, VÁLKY, TERORISMU, VYŠŠÍ MOCI, TELEKOMUNIKAČNÍ PORUCHY NEBO JAKÉHOKOLIV NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU KE STRÁNKÁM ČI K INFORMACÍM V RÁMCI STRÁNEK. NÁVŠTĚVNÍCI TYTO STRÁNKY I JEJICH OBSAH POUŽÍVAJÍ NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Odkazy na jiné stránky 
Pro větší pohodlí návštěvníků společnost CSL Behring poskytuje odkazy na jiné webové stránky. Určité odkazy na těchto stránkách však odkazují na materiály nacházející se na serverech provozovaných třetími stranami, nad kterými nemá společnost CSL Behring žádnou kontrolu. Společnost CSL Behring nenese odpovědnost za externí obsah či za důsledky využití takovéhoto obsahu některým z našich návštěvníků. Návštěvníci takovýchto webů třetích stran k daným stránkám tedy přistupují a dané stránky používají na své vlastní nebezpečí. Existence příslušných odkazů v žádném případě neznamená a neměla by znamenat, že společnost CSL Behring schvaluje či podporuje případné materiály na jakýchkoliv jiných stránkách. Společnost CSL Behring tímto výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s přístupem na takovéto stránky.

Zbavení odpovědnosti
Návštěvníci, kteří porušují jakákoliv ustanovení těchto Podmínek používání či jinak zneužívají tyto stránky, jsou povinni odškodnit a zbavit společnost CSL Behring (včetně představitelů, členů statutárních orgánů, zaměstnanců, zástupců a držitelů licencí společnosti) jakékoliv odpovědnosti, která z takovéhoto porušení/zneužití vznikne nebo se ho jakkoliv týká, a to zejména včetně souvisejících nákladů, výdajů a nákladů právního zastoupení.

Odborné poradenství či stanoviska 
Tyto stránky, které jsou pro naše návštěvníky užitečným zdrojem informací, mohou obsahovat odborná stanoviska. Informace, jež jsou v rámci těchto stránek označeny jako odborná stanoviska, případně informace, na které tyto stránky odkazují, představují názory příslušných odborníků, přičemž nemusejí nutně odrážet názory společnosti CSL Behring. Tito odborníci nejsou zaměstnanci společnosti CSL Behring a za používání svých stanovisek nejsou ze strany společnosti CSL Behring nijak kompenzováni. Společnost CSL Behring nepotvrzuje ani nenese odpovědnost za přesnost či úplnost jakýchkoliv informací nebo stanovisek prezentovaných v rámci takovýchto materiálů. Chtěli bychom vás upozornit, že odborná stanoviska odrážejí pouze osobní postoje příslušných odborníků – v žádném případně je nelze považovat za názory či odpovědnost společnosti CSL Behring.

Specifické produktové informace pro jednotlivé země 
Společnost CSL Behring poskytuje informace týkající se globální i místní podnikatelské činnosti společnosti v rámci farmaceutického odvětví, které nemusejí být relevantní pro všechny návštěvníky po celém světě. Například obchodní značky používané pro určité produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Kromě toho mohou v některých zemích regulatorní orgány schválit přípravky k prodeji s odlišnými indikacemi, dávkováním a omezením. Pokud nejsou produkty, programy či služby společnosti CSL Behring uvedené na těchto stránkách k dispozici ve vaší zemi, nelze z pouhé prezentace příslušných informací vyvozovat, že společnost CSL Behring má v úmyslu uvést dané produkty, programy či služby ve vaší zemi. Pro další informace o dostupnosti našich produktů ve vaší zemi kontaktujte svého místního zástupce společnosti CSL Behring nebo svého lékaře. Vzhledem ke specifickým právním předpisům v jednotlivých jurisdikcích nemusíme být schopni poskytnout všem návštěvníkům informace o našich lécích na předpis. Společnost CSL Behring má v úmyslu poskytovat specifické produktové informace pro jednotlivé země primárně zdravotnických odborníkům; pouze pokud je to povoleno, budou takovéto informace poskytovány široké veřejnosti.

Komunity 
Společnost CSL Behring očekává, že účastníci jakýchkoliv fór pro diskuze v rámci těchto stránek budou dodržovat obecná pravidla komunikace, např. vzájemný respekt k ostatním účastníkům. Návštěvníci nesmí šířit či publikovat žádné urážlivé, hanlivé, neslušné, pomlouvačné či obscénní materiály nebo jakékoliv materiály, které by narušovaly duševní vlastnictví, soukromí či jiná práva třetích stran.

Nedůvěrné informace 
Pokud není v rámci našich Pravidel ochrany soukromí stanoveno jinak, má se za to, že vaše případná komunikace adresovaná společnosti CSL Behring prostřednictvím těchto stránek je nedůvěrná a není předmětem ochrany. S výhradou platných právních předpisů je společnost CSL Behring oprávněna používat jakékoliv takovéto informace, a to zejména včetně myšlenek, konceptů, know-how nebo technik obsažených v těchto informacích, pro jakýkoliv účel, bez nutnosti poskytnout vám jakoukoliv kompenzaci či uvést zdroj, přičemž udělujete společnosti CSL Behring nepřevoditelné právo kopírovat, upravovat, zveřejňovat, provádět, předávat a zobrazovat takovéto informace prostřednictvím jakýchkoliv médií v souladu s těmito Podmínkami používání. Souhlasíte, že jakákoliv vaše komunikace adresovaná společnosti CSL Behring bude postoupena či jinak poskytnuta společnosti CSL Behring v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména včetně získání jakýchkoliv nezbytných souhlasů či zmocnění fyzických osob před poskytnutím informací týkajících se zdravotního stavu či jiných osobních údajů. V rámci těchto stránek nebudete poskytovat žádné materiály obsahující jakékoliv viry nebo jiný software, který by mohl mít negativní dopad na provoz těchto stránek nebo na počítačový či informační systém třetí strany.

Duševní vlastnictví 
Chtěli bychom vás upozornit, že společnost CSL Behring vždy uplatňuje svá práva duševního vlastnictví v maximálním rozsahu přípustném dle platných právních předpisů, a to včetně sankcí trestněprávní povahy. Ochranné známky, loga a ochranné známky pro služby (společně dále jen „Ochranné známky“), které jsou použity na těchto stránkách, představují Ochranné známky, jež společnost CSL Behring vlastní nebo používá na základě licence. Žádné informace na těchto stránkách nebudou vykládány jako udělení (implicitně či jinak) jakékoliv licence nebo práva s ohledem na Ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu společnosti CSL Behring nebo vlastníka Ochranné známky, pokud takovýmto vlastníkem není společnost CSL Behring.

Naše Webové stránky obsahují určitý obsah, a to zejména včetně textových, zvukových, obrazových či jiných materiálů nebo součástí. Takovýto obsah zobrazený v rámci našich Webových stránek nebo jejich prostřednictvím podléhá autorskému právu jako kolektivní dílo a/nebo kompilace dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv v oblasti autorského práva. Jakékoliv kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl z našich Webových stránek či daného kolektivního díla nebo jejich další šíření a/nebo kopírování či reprodukování našich Webových stránek nebo jakékoliv jejich části na jakýkoliv jiný server či místo za účelem dalšího reprodukování či šíření jsou bez výslovného písemného souhlasu společnosti CSL Behring přísně zakázány.

Jakékoliv kopírování, opětovný přenos, úpravy nebo používání obsahu či značek těchto stránek pro jiné než osobní, nekomerční účely vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti CSL Behring. Následující oznámení o autorských právech musí být uvedeno na každé kopii obsahu těchto stránek nebo jejich části: „Copyright © 2006 CSL Behring.“ 

Nemáte právo rozkládat či rozčleňovat naše Webové stránky nebo provádět jejich zpětný vývoj, resp. se jinak pokoušet zjistit jakýkoliv jejich zdrojový kód. Bez toho, aby byla omezena předchozí ustanovení, souhlasíte, že žádný aspekt našich Webových stránek nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat pro jakékoliv komerční účely. 

Tiskové zprávy a jiné novinky 
Tyto stránky obsahují tiskové zprávy a jiné novinky týkající se společnosti CSL Behring, které společnost CSL Behring považuje za přesné k datu jejich vyhotovení a/nebo zveřejnění na těchto stránkách. Společnost CSL Behring nicméně tímto odmítá jakoukoliv povinnost aktualizovat takovéto tiskové zprávy a jiné novinky a/nebo informace v nich obsažené. V žádném případě nelze vycházet z toho, že informace o jiných společnostech, než je společnost CSL Behring, byly poskytnuty společností CSL Behring, přičemž skutečnost, že takovéto informace o jiných společnostech byly uvedeny na těchto stránkách, nepředstavuje potvrzení přesnosti či úplnosti takovýchto informací ze strany společnosti CSL Behring. 

Povinnosti návštěvníků v oblasti bezpečnosti 
V některých případech mohou mít návštěvníci těchto stránek povinnost zaregistrovat se nebo získat heslo, a to před samotným přístupem k určitým materiálům či službám poskytovaným těmito stránkami. Pokud tomu tak je, mají daní návštěvníci povinnost zajistit důvěrnost registračních údajů a hesel. Návštěvníci pak nesou odpovědnost za veškeré použití takovýchto hesel – ať již bylo z jejich strany autorizováno či nikoliv. Návštěvníci jsou povinni neprodleně informovat společnost CSL Behring, pokud dojde k jakémukoliv neoprávněnému použití či poskytnutí takovýchto hesel nebo mají v této souvislosti jakékoliv podezření.

Platné právní předpisy 
Tyto Podmínky používání a řešení případných sporů týkajících se těchto Podmínek používání se řídí právními předpisy Společenství (Commonwealth) Pensylvánie. Jakékoliv spory mezi společností CSL Behring a vámi ve věci těchto Podmínek používání nebo těchto Webových stránek budou rozhodovány výhradně státními a federálními soudy Společenství (Commonwealth) Pensylvánie.

Tyto Webové stránky jsou dostupné z USA a jiných zemí světa. Vzhledem k tomu, že právní předpisy jednotlivých států či zemí se mohou lišit, souhlasíte, že v souvislosti s veškerými otázkami, které se týkají používání těchto stránek, budou platit zákony a předpisy Společenství (Commonwealth) Pensylvánie, a to bez případných zásad kolize právních norem. 

 

Poslední aktualizace: červen 2008